Skip to main content

Geef ze van katoen

door de Droominee

In het Engels, om even over na te denken. Gedeeld naar aanleiding van de Warme TruienTour in maart. Onder de Engelse versie staat de vertaling.

Is your robe of righteousness made in Bangladesh?

Did your coat of many colours secretly go undercover when it was outsourced and produced in childlabourforce.

Is your garment of praise made for less than minimum wages your feet fashionably laced with readiness to spread the gospel but you bring sneaky bad news to those who made the soles?

What labels are in the wardrobe of your soul? Have you read the hurts between the product lines? Of your christiansloganned T-shirts

Do you have a big fruits-of-the-spirit-collection but underpay the fruits of the labour to those who create your fashion?

Is the attire in which you preach chemically bleached? Are your fig leaves now big weaves from a dirty company?

Are you dressed in modesty but you don’t address the industry? Probably you don’t tear your clothing anymore when you feel like mourning. But your scorning clothing practices tears hearts apart!

Are your garments of salvation made with unfair production?

Are you wearing something fresh that worns out the less fortunate? What is your lifestyle worth when it has no respect?

What is righteousness when you left the house dressed
in dandiness with chemicals that pollute the earth?

Be a voice for the voiceless make a conscious choice. Do you have something new in store for the labor force? The system stitches no grace in the fabrics. The economy has no honest face; let’s fix this.

Put off your old selves and patterns
make the renewal of your minds matter
Dress as a your better selves
in the likeness of the Divine
may we learn and be concerned
may the veil be lifted and our ways turned

#dirtyfashion #industry #fashion
#praisegarment #genaden #industriemen #bijbeltekst
#mode #industrie #fairtrade #eco #ecofashion #eerlijk #duurzaam #groen
#kwoots #zinsneetje #verspreekwoorden
#deDroominee #droominee #spokenword
#poetweets #skinfiltr8r #woordvondst #quote
#poetry

In het Nederlands

Is jouw gewaad van gerechtigheid gemaakt in Bangladesh?

Is je jas met vele kleuren stiekem undercover gegaan toen hij werd uitbesteed en geproduceerd in kinderarbeid?

Is je lofgewaad gemaakt voor minder dan het minimumloon, zijn je voeten modieus geregen met bereidheid om het evangelie te verspreiden, maar breng je stiekem slecht nieuws aan degenen die de zolen hebben gemaakt?

Welke labels zitten er in de kledingkast van je ziel? Heb je de kwetsuren tussen de productlijnen gelezen? Van je christenenlogan T-shirts

Heb je een grote vruchten-van-de-geest-collectie, maar betaal je de vruchten van het werk te weinig aan degenen die jouw mode maken?

Is de kleding waarin u preekt chemisch gebleekt? Zijn uw vijgenbladeren nu grote weefsels van een vies bedrijf?

Bent u gekleed in bescheidenheid maar spreekt u de industrie niet aan? Waarschijnlijk scheur je je kleding niet meer als je zin hebt om te rouwen. Maar je verachtende kledingpraktijken verscheuren harten!

Zijn jouw kledingstukken van verlossing gemaakt met oneerlijke productie?

Draag je iets fris dat de minder bedeelden verveelt? Wat is jouw levensstijl waard als die geen respect heeft?

Wat is gerechtigheid als je het huis verlaat gekleed
met chemicaliën die de aarde vervuilen?

Wees een stem voor de stemlozen maak een bewuste keuze. Heb je iets nieuws in petto voor de beroepsbevolking? Het systeem naait geen gratie in de stoffen. De economie heeft geen eerlijk gezicht; laten we dit oplossen.

Doe jullie oude ikken en patronen af
Maak de vernieuwing van je geest belangrijk
Kleed je als je betere zelf
naar het evenbeeld van het Goddelijke
Mogen we leren en bezorgd zijn
moge de sluier worden opgelicht en onze wegen worden gekeerd